ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ

ການໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອລົດໃຫຍ່

ການໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອລົດຈັກ

ນາຍ ໜ້າ

ຂັ້ນຕອນການຂໍອານຸມັດສິນເຊື່ອ

ລະບົບການແນະນຳ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

ຜູ້ທີ່ສາມາດຍື່ນຂໍສິນເຊື່ອໄດ້ ບຸກຄົນທີ່ມີສັນຊາດລາວຫລືນິຕິບຸກຄົນທີ່ລົງທະບຽນຢູ່ລາວ.
ຄົນຕ່າງປະເທດຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນສັນຊາດລາວ.
ເພດານເງິນກູ້ ຂື້ນກັບ ຈຳ ນວນການປະເມີນຄ່າຂອງພາຫະນະ (ບໍ່ມີຈຳກັດວົງເງິນກູ້ສູງສຸດ).
ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ 3 ເດືອນ ~ 3 ປີ.
ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ 2.5% ຂື້ນໄປ ຕໍ່ ເດືອນ
ວັນທີຊຳລະຄ່າງວດ(ວັນທີຊຳໃນສັນຍາ) ວັນທີ5ຂອງທຸກໆເດືອນ(ຖ້າເປັນວັນພັກແມ່ນໃຫ້ມາຊຳລະໃນມື້ເຮັດເຮັດວຽກວັນທັດໄປ)
ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ຮັບປະກັນ ຖ້າລູກຄ້າເປັນບຸກຄົນທົ່ວໄປ: ຜູ້ຄ້ຳປະກັນຈະຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນສຳມະໂນຄົວດຽວກັນ,ພີ່ນ້ອງ ,ຫມູ່ຄູ່ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສຳມະໂນຄົວດຽວກັນກໍ່ໄດ້ (ຈຳນວນ1ຄົນ)
ກໍລະນີກູ້ຢືມໃນນາມບໍລິສັດ : ຜູ້ຄ້ຳປະກັນຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຕາງຫນ້າບໍລິສັດ1ຄົນ ແລະ ຜູ້ຮັບປະກັນອື່ນອີກ1ຄົນ
ເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ ປື້ມສຳມະໂນຄົວ
ບັດປະ ຈຳ ຕົວ
ທະບຽນລົດ
ກະແຈລົດສຳຮອງ
ຊຸດໃບຊື້ຂາຍລົດໂອນລອຍ
ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເຮັດບໍລິສັດ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ,ໃບເສຍອາກອນ

A loan solution for all your desires. It’s easy.

APPLY NOW

Our Office (ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ)