ການພັດທະນາຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາຂອງ LALCO – LALCO

ການພັດທະນາຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາຂອງ LALCO

ຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ໄດ້ມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາການບໍລິການຂອງພວກເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈົນກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດ ສິນເຊື່ອ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ປະເທດລາວ ແລະ
ມີ 16ສາຂາ ທົ່ວປະເທດ ນັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າລູກຄ້າສາມາດເພິ່ງພາລາໂກ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ຢູ່ໄກ.
✅ອະນຸມັດໄວພາຍໃນ 1ມື້
✅ເອກະສານບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ
✅ສາມາດຜ່ອນຍາວໄດ້

Leave a Comment

Your email address will not be published.