ສິນເຊື່ອລົດຈັກ – LALCO

SME BIKE
– ທະບຽນລົດອອກຊື່ຜູ້ກູ້ – ຜູ້ຄ້ໍາແມ່ນສາມາດກູ້ໄດ້ເລີຍ(ກໍລະນີອອກຊື່ຜູ້ຄ້ໍາແມ່ນເພີ່ມໃບມອບກຳມະສິດບໍລິສັດ)
– ອັດຕາດອກເບ້ຍ 5% ຄ່າທຳນຽມ 5%.
– ສາມາດກູ້ໄດ້ໃນໄລຍະ 6ເດືອນໄດ້ ແລະ 1-2 ປີໄດ້(ຈ່າຍຕົ້ນ+ດອກ) ມີແຜນປິດງວດໃນເງືອນໄຂຈ່າຍດີບໍ່ກາຍທີ່5ເງືອນໄຂຄືກັບລົດໃຫຍ່ເລີຍ(ບໍ່ໄດ້ໂອນທະບຽນ)ເອົາ 2015 ຂື້ນໄປ
– ກວດບ້ານຕົວຈິງ.ລາຍລະອຽດທີ່ຢູ່ຊັດເຈນ
-ທະບຽນລົດຢູ່ບ່ອນໜື່ງ ສຳມະໂນຄົວຢູ່ບ່ອນໜື່ງເຄດແບບນີ້ແມ່ນມີຫລາຍບໍ່ໃຫ້ປະຕິເສດລູກຄ້າກວດເບີ່ງແຕ່ລະກໍລະນີແມ່ນສາມາດກູ້ໄດ້.