ສິນເຊື່ອລົດໃຫຍ່ – LALCO

1) ສິນເຊື່ອລົດໃຫ່ຍ(SME)
ສຳຫຼັບເງື່ອນໄຂຂອງລົດໃຫ່ຍຈະແບ່ງອອກເປັນ2ໄລຍະຄື:
 ການກູ້ຢືມໄລຍະສັ້ນ 3ເດືອນ ດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ເດືອນ ແມ່ນລູກຄ້າສາມາດຈ່າຍເປັນ ດອກດອກຕົ້ນໄດ້ ແລະ ລູກຄ້າຈະບໍ່ໄດ້ໂອນທະບຽນລົດພຽງແຕ່ເຮັດຊຸດຊື້ຂາຍໂອນລອຍກັນໄວ້(ກໍລະນີວົງເງິນ 50,000$ ຂຶ້ນໄປແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໂອນທະບຽນລົດ).
 ການກູ້ຢືມໄລຍະຍາວ 1ຫາ36 ເດືອນແມ່ນດອກເບ້ຍ 2,5%ຕໍ່ເດືອນ ແບ່ງຈ່າຍຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍໄປພ້ອມກັນໃນແຕ່ລະເດືອນ ໄລຍະຍາວນີ້ຕ້ອງໄດ້ໂອນທະບຽນລົດເປັນຊື່ບໍລິສັດຊົ່ວຄາວ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໂອນທະບຽນແມ່ນທາງບໍລິສັດເປັນຄົນຈ່າຍໃຫ້ ແລະ ຍັງມີພະນັກງານແລ່ນເອກະສານໂອນໃຫ້ໂດຍທີ່ທາງລູກຄ້າບໍ່ຕ້ອງໄດ້ເສຍເວລາໃນການແລ່ນໂອນໜັງສືລົດ ແລະ ທາງບໍລິສັດເຮົາຍັງມີບົດບັນທຶກປິດງວດກ່ອນກຳນົດ ແລະ ບັດບັນທຶກໂອນລົດກັບຄືນໃຫ້ລູກຄ້າອີກດ້ວຍ(ກໍລະນີວົງເງິນ10ພັນໂດລາຂຶ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍຕົງທຸກໆວັນທີ່05) ສໍາຫຼັບວົງເງິນທີ່ມີມູນຄ່າ3,000$ລົງມາແມ່ນຈະເກັບດອກເບ້ຍຢູ່ທີ່3%ຕໍ່ເດືອນ.

car leasing

 ສຳຫຼັບຄ່າທຳນຽມແມ່ນຈະເກັບ3%ຂອງວົງເງິນ ຫັກຈາກວົງເງິນໃນສັນຍາເລີຍ ແຕ່ກໍລະນີເຮັດສັນຍາໄລຍະຍາວທີ່ມີວົງເງິນ3,000$ລົງມາແມ່ນຈະເກັບຄ່າທຳນຽມ180$ (ສຳຫຼັບຄ່າທຳນຽມ3%ແມ່ນສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ອີງຕາມວົງເງິນກູ້ຢືມຂອງລູກຄ້າ).
1) ປະເພດລົດທີ່ສາມາດກູ້ຢືມນຳບໍລິສັດເຮົາໄດ້ຕ້ອງເປັນລົດທີ່ເປັນປ້າຍທຸລະກິດ100%(ປ້າຍຂາວໂຕຫນັງສືສີດຳ) ແລະ ເອກກະຊົນ 100%(ປ້າຍເຫຼືອງ) ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ປະເພດລົດກົນຈັກໜັກ ແມ່ນຮັບລົດດ້າມ ແລະ ລົດຈົກ ສ່ວນລົດທີ່ເປັນລົດເບົາແມ່ນເຮົາຮັບລົດທຸກລຸ້ນ.