inner_banner

ກ່ຽວກັບLALCO

ປະ​ຫວັດ​ບໍ​ລິ​ສັດ

ຊື່​ບໍ​ລິ​ສັດ:
Lao ASEAN Leasing Public Company

ຜູ້ຕາງຫນ້າ:
Shingo Yamanaka

ທີ່ຢູ່:
2nd Floor, NNN Building, Bourichane Road
Phonsinuan Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR

 


ພວກເຮົາມີລາຍຊື່ໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ.
Ticker: LALCO

ຫຼັກການການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ LALCO

    1.  ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດຂອງນັກລົງທຶນຍີ່ປຸ່ນ, ແຕ່ເປັນບໍລິສັດຂອງລາວ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາມີພັນທະໜ້າທີ່ໃນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາ ສປປ ລາວ.

    2. ພວກເຮົາ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນການຕະຫຼາດ, ສ້າງຜົນກໍາໄລທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຕາມມາ ກໍແມ່ນການປະກອບສ່ວນພັນທະພາສີອາກອນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ. ໃນອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ, ພວກເຮົາກໍຕ້ອງສືບຕໍ່ບັນລຸພັນທະໜ້າທີ່ໃນການປະກອບສ່ວນການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ດ້ວຍການບັນລຸເປົ້າໝາຍປະຈໍາປີໃນແຕ່ລະປີ, ສ້າງຜົນກໍາໄລ ແລະ ບັນລຸການເສຍພາສີອາກອນ. ບໍລິສັດທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງກໍາໄລ, ບໍ່ສາມາດເສຍພາສີອາກອນໄດ້ນັ້ນ, ການມີຕົວຕົນຢູ່ຂອງບໍລິສັດເຫຼົ່ານັ້ນກໍເປັນຄວາມຜິດແລ້ວ.

    3. ພວກເຮົາ ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງຂອງ, ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ສ້າງຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາຫຍັງ. ແຕ່ເປັນບໍລິສັດທີ່ຜະລິດສ້າງຄົນ, ເຊິ່ງກໍຄື ການກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນເພື່ອປະກອບສ່ວນພັດທະນາ ສປປ ລາວ. ບໍ່ແມ່ນການຕຶກປາໃຫ້ກິນ, ແຕ່ແມ່ນການຖ່າຍທອດວິທີການຕຶກປາ ກໍຄືຄວາມຮູ້ວິທີທາງ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນຄົນລາວ, ການສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ຈະເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແມ່ນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ ສປປ ລາວ ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ. ນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແມ່ນສົມບັດລໍ້າຄ່າ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ.

    4.  ໂດຍອິງໃສ່ແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານໃນການບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ ກໍຄືການບໍລິຫານແບບກຸ່ມຍ່ອຍ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຜະລິດສ້າງນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດ. ໂດຍການກໍານົດໃຫ້ “ໜ່ວຍງານ” ທີ່ປະກອບມີສະມາຊິກ 5 – 7 ຄົນ ເປັນຫົວໜ່ວຍການບໍລິຫານພື້ນຖານທີ່ສຸດ, ມອບໝາຍໜ້າທີ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ້າຂອງໜ່ວຍງານສ້າງກໍາໄລພື້ນຖານທີ່ສຸດໃນບໍລິສັດ ກໍຄືໃນຖານະເປັນປະທານບໍລິສັດນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນ LALCO, ເພື່ອສະສົມການຝຶກອົບຮົມກໍ່ສ້າງເປັນຜູ້ບໍລິຫານ. ນອກນັ້ນ, ໂດຍອີງຕາມຜົນງານທີ່ສ້າງໄດ້, ຈະມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໜ່ວຍງານສ້າງກໍາໄລທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຕາມລໍາດັບຈາກຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ເປັນ ຫົວໜ້າຂະແໜງ (2 ໜ່ວຍງານ), ເປັນ ຫົວໜ້າພະແນກ (4 ໜ່ວຍງານ), ເປັນ ຫົວໜ້າພະແນກໃຫຍ່ (8 ໜ່ວຍງານ). ໂດຍອີງຕາມວິທີການບໍລິຫານແບບກຸ່ມຍ່ອຍນີ້, ພວກເຮົາ ຈະຕ້ອງປະກອບສ່ວນແກ່ ສປປ ລາວ ໂດຍການສືບຕໍ່ຜະລິດສ້າງນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດ.

    5. ພວກເຮົາແມ່ນເລີ່ມຈາກທຸລະກິດທາງການເງິນ ແລະ ແນ່ໃສ່ການຂະຫຍາຍໄປສູ່ຂະແໜງທຸລະກິດອື່ນໆ ທີ່ນອກເໜືອຈາກທຸລະກິດທາງການເງິນ ເພື່ອກາຍເປັນກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ ທີ່ປະກອບດ້ວຍບໍລິສັດຫຼາກຫຼາຍກິດຈະການທຸລະກິດ. ນອກນັ້ນ, ກໍເລີ່ມການກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຈາກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ແນ່ໃສ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ສາກົນ. ເວົ້າລວມແລ້ວ ກໍແມ່ນການເຮັດໃຫ້ LALCO ກາຍເປັນບໍລິສັດສາກົນລະດັບໂລກ. ບັນດານັກທຸລະກິດລຸ້ນໃໝ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຜະລິດສ້າງອອກມາທັງຫຼາຍ ຈົ່ງກາຍເປັນກໍາລັງແຮງຂັບເຄື່ອນພັດທະນາເສດຖະກິດລາວ!!! ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຕ້ອງແຊງ GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນຂອງໄທ ໃຫ້ໄດ້!!! ໃນປະຈຸບັນປີ 2022, ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນໄທແມ່ນ 48 ປີ, ແຕ່ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນລາວແມ່ນ 23 ປີ. ດ້ວຍພະລັງງານຄວາມໜຸ່ມນ້ອຍຂອງປະຊາກອນລາວ ແນ່ນອນວ່າຈະເປັນກໍາລັງພຽງພໍໃຫ້ສາມາດແຊງກາຍໄທໄດ້!!! ພະນັກງານໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ແວວຕາພວມເປັ່ງປະກາຍ ຈົ່ງກາຍເປັນຫົວຈັກລົດໄຟ ທີ່ດຶງນໍາພາການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ!!!