FAQs – LALCO

ຄຳຖາມທີ່ມັກພົບຫລາຍທີ່ສຸດ

  • ລົດຈັກ: 6, 12 ແລະ 24ເດືອນ
  • ລົດໃຫຍ່: 1 – 3 ເດືອນ (ໄລຍະສັ້ນ)
  • ລົດໃຫຍ່: 6, 12, 24 ແລະ 36 ເດືອນ (ໄລຍະຍາວ)
  • 300 ໂດລາ ຂຶ້ນໄປ (ລົດຈັກ)
  • ລົດໃຫຍ່: 1000 – 3.100
  • ຄ້າຂາຍກູ້ຢືມໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງມີຫຼັກຊັບຄໍ້າມະກັນ
  • ລົດຈັກກູ້ໄດ້ແຕ່ຕ້ອງມີເຮືອນອອກຊື່ຜູ້ກູ້ ຫຼື ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນວ່າເຮົາມີຊັບສິນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ຕ່າງແຂວງສາມາດກູ້ໄດ້ ເພາະເຮົາມີ 14 ສາຂາ ທົ່ວປະເທດ
  • ຕ່າງແຂວງສາມາດກູ້ໄດ້ ເພາະເຮົາມີ 14 ສາຂາ ທົ່ວປະເທດຄື